hutnik

OSŁONA GŁOWY I KARKU OGK-1

OPIS WYROBU:
Wyrób spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w dyrektywie 89/686/EWG/ rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 80, poz. 725). 

Osłona jest zgodna z normą: PN-EN 340:1996 i PN-EN 531:1999

Jak to działa?

e-mail: kontakt@4workers.com.pl

e-mail: biuro@czystyefekt.pl